- Et nytt fornybart industrieventyr i Norge

Utbygging av vindkraftprosjekter gir hundrevis av arbeidsplasser lokalt, regionalt og nasjonalt i Norge. I tillegg er det nøkkelen for en utvidelse av kraftkrevende industri med et stort antall arbeidsplasser. Det viser en fersk analyse utarbeidet for bransjeorganisasjonen NORWEA. Analysen viser at gunstige vindforhold i samspill med regulerbar vannkraft og et kraftig kostnadsfall på vindturbiner gjør det svært attraktivt å investere i norske vindkraftprosjekter. Ifølge analysen kommer ingen land bedre ut enn Norge. Bare danske vindkraftprosjekter er i nærheten av å kunne måle seg med lønnsomheten til norsk vindkraft.

«Vindkraftprosjektene i Norge realiseres ofte ved bruk av langsiktige kraftavtaler med industrien, noe som sikrer sysselsetting og høy verdiskaping i norsk kraftkrevende industri. Lønnsom vindkraft bidrar videre til en kostnadseffektiv gjennomføring av europeiske klimamål på mellomlang sikt.»

- Vind- og vannkraft er en perfekt kombinasjon som gjør at vi kan produsere kraft fra vannmagasinene i perioder når det blåser lite. Tilsvarende kan vi holde tilbake vann i magasinene når det blåser mye, sier Per Ove Skorpen.

Når vi i tillegg har de beste vindforholdene i Europa, gir det Norge muligheten til et nytt industrieventyr med lønnsom vindkraft. I tillegg representerer det en løsning for klimaproblemene, sier Skorpen.  

Den gunstige konkurranseposisjonen til norsk vindkraft gjør at nye vindkraftprosjektene skaper store ringvirkninger, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Store lokale ringvirkninger

Ifølge rapporten fra Thema Consulting Group gir et gjennomsnittlig vindkraftverk om lag 2 årsverk per MW produksjonskapasitet. Et tenkt vindkraftverk på 330 MW gir 367 årsverk lokalt, 198 årsverk regionalt og 166 årsverk nasjonalt.

Rapporten viser i tillegg at produksjonen av norsk vindkraft, vil føre til et betydelig fall i kraftprisen. Vindkraftprosjekter som i dag er besluttet utbygd vil alene bidra til at kraftprisen blir 5 øre/kWh lavere i 2030. Dersom vindkraft bidrar med 32 TWh kraftproduksjon i 2030, noe forfatterne av rapporten anser som et sannsynlig scenario, vil det redusere kraftprisen med 11 til 13 øre.

Gode utsikter for kraftintensiv industri

Langsiktig tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser er avgjørende for videreutviklingen av kraftintensiv industri, som for eksempel aluminiumproduksjon. Rapporten peker på en trend der stadig flere utenlandske investorer, med relativt lave krav til avkastning, investerer i norske vindkraftprosjekter. Kontanstrømmen sikrer de ved å inngå langsiktige kraftavtaler med norske industribedrifter.

Nye aktører gir mer konkurranse i markedet for kraftkontrakter og bedre tilgang til langsiktig fornybar kraft. Dermed øker utsiktene til flere industriarbeidsplasser. Rapporten anslår at sysselsettingen øker med 480 årsverk for hver ekstra TWh kraft som benyttes til industriproduksjon. Samtidig vil verdiskapingen øke med 730 millioner kroner.

- Norsk vindkraft er et kinderegg. Vindkraften bidrar til høyere verdiskaping og økt sysselsetting, i tillegg til mer fornybar kraft til erstatning for fossil kraftproduksjon i Europa. Det er akkurat hva Norge og verden trenger nå, sier Skorpen.

I debatten om vindkraft har det blitt satt opp et motsetningsforhold mellom landbasert vind og vindkraft til havs.  Vi er for begge deler, men det er fortsatt mange år til vindkraft til havs er kommersielt lønnsomt.

NHO-president Arvid Moss har engasjert seg i denne debatten og sa til Teknisk Ukeblad 4.juni:

– Norge har samme vindkvalitet på land som andre har til havs. Da er det mye billigere å bygge på land enn ute i havet. Det er vanskelig å fjerne den kostnadsforskjellen, selv over tid. Vi som industri sitter ikke og venter i 10-20 år på at kostnadene kommer ned. Vi konkurrerer i markedet hver dag. Derfor vil vi inngå landvindkontrakter og bygge ut landvind i et balansert tempo, sier Moss.

Rapporten er utarbeidet av Thema Consulting Group på vegne av NORWEA. NORWEA er en interesse og bransjeorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon.

Dokumentet kan lastes ned her ›

Flere nyheter

18/10/2022

Riktig at vindkraften skal bidra mer til lokal velferd

Regjeringen foreslår nå økt skatt på vindkraft ved å innføre grunnrenteskatt, naturressursskatt, høyprisskatt og en dobling av produksjonsavgiften.