Konsesjonssystemet for vindkraft settes i gang igjen

I april 2019 ble konsesjonssystemet for vindkraft satt på en midlertidig pause. Pausen er nå over, og regjeringen har bedt NVE om å gjenstarte behandlingen av konsesjonssaker. – Pausen var nok nødvendig for å ta en fot i bakken og ta læring av den utbyggingen av vindkraft som har foregått de siste årene. Samtidig har vi mistet dyrbar tid på å omstille Norge i en grønnere retning, og nå haster det med å komme i gang, sier Per Ove Skorpen, daglig leder i Norsk Vind AS.

 

Denne våren har NVE lagt frem et oppdatert kunnskapsgrunnlag for vindkraft, samt et forslag til nye krav for konsesjonsbehandling av vindkraftverk. Dette danner basis forStortingets behandling av energimeldingen som skal definere vilkårene for en ny konsesjonsprosess for vindkraft på land.

 

De viktigste endringene er strammere tidsfrister og strengere krav til turbinstørrelse og antall turbiner. – Disse endringene gjør at konsesjonssystemet blir mer forutsigbart for kommunene, sier Skorpen.

 

Etter at konsesjonen er gitt vil utbyggere ikke ha anledning til å øke turbinhøyde eller installere flere turbiner enn hva konsesjonen tillater. Skorpen mener dette reduserer fleksibiliteten i utbyggingsløsningene, men mener samtidig at denne ulempen oppveies av at det vil bli mer forutsigbare prosjekter som vil være enklere for kommunene å forholde seg til.

 

- Vi er helt avhengig av kommunenes tillit. Det nye konsesjonssystemet er et viktig steg i riktig retning, sier Skorpen. Vi er også glad for at det fra politisk side legges til rette for mer forutsigbarhet knyttet til den økonomiske kompensasjonen til vertskommunene. Som for vannkraften er det viktig at man finner gode mekanismer for å kompensere kommunene for at de stiller sine naturressurser til disposisjon for fellesskapet. En rettferdig fordeling av verdiskapingen mellom kommune, stat og utbygger er helt nødvendig for å få til en sosialt akseptabel utbygging av ny fornybar energi.

Dokumentet kan lastes ned her ›

Flere nyheter

18/10/2022

RIiktig at vindkraften skal bidra mer til lokal velferd

Regjeringen foreslår nå økt skatt på vindkraft ved å innføre grunnrenteskatt, naturressursskatt, høyprisskatt og en dobling av produksjonsavgiften.

22/3/2022

Arbeiderpartiet og Høyre vil ha mer landbasert vindkraft

Høyre og Arbeiderpartiet ønsker mer utbygging av vindkraft på land i vertskommuner som ønsker vindkraft velkommen.