RIiktig at vindkraften skal bidra mer til lokal velferd

Regjeringen foreslår nå økt skatt på vindkraft ved å innføre grunnrenteskatt, naturressursskatt, høyprisskatt og en dobling av produksjonsavgiften.

Norsk Vind støtter en skattemodell som gjør at mer av verdiskapningen blir værende i vertskommunene, men er samtidig opptatt av at ordningene ikke blir en hindring for en videre satsning på ny fornybar energi.

Vindkraft utgjør i dag en betydelig andel av kraftproduksjonen i Norge. Samtidig vet vi at kraftforbruket vil øke raskere enn produksjonen i årene fremover. Statnett har slått fast at det er stor risiko for at Norge får et underskudd av elektrisk kraft allerede i 2026. Store industriaktører og nasjonale politikere uttrykker derfor et tydelig ønske om økt kraftproduksjon fremover. Dette vil være viktig for å sikre industriarbeidsplasser og bidra til akseptable kraftpriser for husholdninger, men det vil også være viktig for å kunne nå de klimamålene Norge har forpliktet seg til.  

Økt lokal kompensasjon for bruk av våre felles naturressurser er riktig vei å gå. Men det er naturlig nok essensielt at skattebyrden innrettes slik at man sikrer at man samtidig kan nå ambisjonene om økt kraftproduksjon.  

Ett av momentene regjeringen fremhever når de mener bransjen kan bære ytterligere beskatning, er at de forventer at prisen for å bygge ut vindkraft fortsatt vil gå ned. Vindkraft på land er imidlertid blitt en moden teknologi med mindre potensiale for videre kostnadsreduksjon. Vi ser også at de turbinleverandørene som har vært involvert i utbygging av vindkraft i Norge har økonomiske utfordringer og røde tall i regnskapene. Det er derfor mye som taler for at kostnadsnivået i vindkraften har sett sitt laveste nivå og at prisene vil kunne øke i tiden fremover.. Samtidig er det en kjensgjerning at mange av prosjektene med de beste vindforholdene, allerede er bygget.  

Norsk Vind jobber med å utvide porteføljen vår. Vi vet vi er i stand til å etablere ny kraftproduksjon til priser som er fordelaktige for den industrien vi ønsker å sikre i Norge. Men vi er avhengige av rammevilkår som er forutsigbare. Hvis Norge trenger mer fornybar energi er det vesentlig at den skattebyrden som tillegges prosjektene finner et format som gjør at man når en positiv investeringsbeslutning for de gode vindprosjektene.  

Vi er klare til å bidra med mer lokal kompensasjon, men vi trenger at regjeringens forslag nyanseres noe for å sikre at man her treffer planken ifht ambisjonene om økt fornybar energiproduksjon i Norge. Vi ser frem til høringsrundene omkring dette!  

Dokumentet kan lastes ned her ›

Flere nyheter

22/3/2022

Arbeiderpartiet og Høyre vil ha mer landbasert vindkraft

Høyre og Arbeiderpartiet ønsker mer utbygging av vindkraft på land i vertskommuner som ønsker vindkraft velkommen.