To nye vindkraftverk satt i drift – skal produsere strøm tilsvarende 73.000 husholdninger

Norsk Vind setter nå i drift Måkaknuten vindkraftverk i Bjerkreim og Gjesdal kommune. Tidligere i høst ble også vindkraftverkene i Bjerkreim Søndre Klynge, som ligger i Bjerkreim og Hå, satt i drift. Disse vindkraftverkene vil produsere henholdsvis 330 og 1.070 GWh, som tilsvarer forbruket til 72.000 husholdninger til sammen.

Bjerkreim Søndre Klynge består i utgangspunktet av tre separate vindkraftverk som grenser til hverandre. Ved inngangen til 2016 var det stor usikkerhet om prosjektene i området ville bli realisert, siden ingen av prosjektene hver for seg var store nok til å utløse Statnett sitt krav på minst 203 MW ny produksjon for at de skulle etablere en ny trafostasjon hvor prosjektene skulle tilknyttes sentralnettet.Norsk Vind eide på det tidspunktet kun prosjektet Skinansfjellet vindkraftverk (nå del av Bjerkreim Søndre Klynge). Statnett ga prosjektutviklerne frist til november 2016 med å ta investeringsbeslutning på dette volumet.

For å nå denne tidsfristen var det behov for å få sikret bedre koordinering og samkjøring mellom prosjektene. Norsk Vind fikk derfor anledning til å kjøpe opp prosjektene Gravdal- og Eikeland-Steinsland vindkraftverk og, sammen med Skinansfjellet, ble disse tre utviklet som ett prosjekt.

– Når man ser vindkraftverkene Eikeland-Steinsland, Gravdal og Skinansfjellet som ett prosjekt, som det for alle praktiske formål er, så er det for øyeblikket det største vindkraftverket i Norge, målt i installert effekt, sier Magnus Grinde, som har vært prosjektleder for Bjerkreim Søndre Klynge.

Strømmen som produseres fra vindkraftverkene i Bjerkreim Søndre Klynge er allerede solgt tilFacebook på en 15 års-kontrakt. Prosjektet vil også gi mange positive ringvirkninger lokalt og regionalt, både for grunneiere, annet næringsliv og kommunene.

– For Bjerkreim kommune er det estimert at eiendomsskatt fra vindkraftverkene Gravdal og Eikeland-Steinsland vil innebære økte årlige skatteinntekter på mer enn 10 millioner kroner. I tillegg skal vi gjøre en rekke tiltak for Hå kommune i forbindelse med en egen friluftsplan for Skinansfjellet vindkraftverk. Dette innebærer blant annet at vi setter opp benker og tilrettelegger for friluftsliv i området, sier Grinde.

For å vedlikeholde Bjerkreim og Måkaknuten vindparker er det inngått langsiktig serviceavtaler på 25 år med turbinleverandøren Siemens Gamesa Renewable Energy. Selskapet har opprettet en serviceorganisasjon med kontor- og lager fasiliteter i Vikeså, somer administrasjonssenteret i Bjerkreim kommune.

– Dette viser på en god måte hvordan vindkraft kan bidra positivt lokalt med både sikker tilgang på strøm, økte skatteinntekter for vertskommunene og flere arbeidsplasser. Måkaknuten vindkraftverk vil tilsammen betale omtrent 6 mill. kroner hvert år til Bjerkreim og Gjesdal kommuner.I tillegg har vi som en del av prosjektet installert fibertilgang for alle husstandene, bygget avkjøringer for grunneierne og oppgradert flere veier i området, sier prosjektleder for Måkaknuten, Jan Volmut.

Ved beggeprosjektene vil utbyggingen av flere og bedre veier for grunneierne i området gjøre det lettere å opprettholde og videreutvikle landbruksdriften. Volmut trekker frem dette som en ting som har bidratt til å gjøre grunneierne og kommunen mer positive til prosjektet.

– For å få gode vindprosjekter er vi avhengige av at grunneierne og kommunen er positive til prosjektet og ser at de får gevinster, både gjennom økte skatteinntekter, positive tiltak som iverksettes og eksempelvis at de kan utnytte området bedre til landbruket, som vi ser er en positiv bieffekt av prosjektene på Bjerkreim og Måkaknuten, sier Volmut.

Måkaknuten vindkraftverk

Fakta om Bjerkreim Søndre Klynge:

Antall vindturbiner: 70           
Effekt: 
301 MW
Produksjon: 
Ca. 1070 GWh (1 TWh)
Tilsvarer strømforbruket til: 
Ca. 55.000 husholdninger
Eierskap:
Luxcara GmbH
Bygge- og prosjektledelse: 
Norsk Vind AS
Driftsansvarlig: 
Norsk Vind AS

Fakta om Måkaknuten:

Antall vindturbiner: 22            
Effekt: 
94,6 MW
Produksjon:
 Ca. 350 GWh
Tilsvarer strømforbruket til:
 Ca. 18.000 husholdninger
Eierskap
: ewz Måkaknuten Vind AS
Bygge- og prosjektledelse:
 Norsk Vind AS
Driftsansvarlig:
 Norsk Vind AS

Dokumentet kan lastes ned her ›

Flere nyheter

18/10/2022

RIiktig at vindkraften skal bidra mer til lokal velferd

Regjeringen foreslår nå økt skatt på vindkraft ved å innføre grunnrenteskatt, naturressursskatt, høyprisskatt og en dobling av produksjonsavgiften.