Vind og vann i perfekt to-spann

Vindkraft og vannkraft utfyller hverandre. De kan samarbeide om å levere mest mulig utslippsfri, energieffektiv og kostnadseffektiv elektrisitet. Det er en myte at disse to unike energikildene er i konflikt med hverandre, snarere tvert i mot. Hør bare her:

Når det slutter å regne, blåser det fortsatt på Jæren
Strømprisen er ofte høyest og etterspørselen størst om vinteren. På denne tiden er det også minst tilsig av vann fra naturen til vannmagasinene. Under isen tappes derfor vannet gradvis ned i takt med det økte strømsalget.

Men om vinteren blåser det også mest, slik at vindkraften kan utgjøre en ekstra muskel og buffer i perioden hvor behovet for strøm er størst og prispresset sterkest. På denne måten kan vannkrafteierne optimalisere produksjonen og maksimere salget av strøm, uten å risikere at det fører til rasjoneringsbehov før snøsmeltingen til våren.

Vind og vann er avgjørende for det grønne skiftet
Ingen andre energikilder kan konkurrere med disse to i å bidra til en raskest mulig overgang fra fossil til fornybar-basert utslippsfri energibruk i Norge.

Ennå er mer enn 50 % av energibruken i Norge, (på land og offshore), fossilbasert (ref. SSB tabell). Det meste av denne fossilbaserte energibruken kan erstattes med fornybar energi fra vann og vindkraft.

Strømprisen til forbrukerne er den samme om den kommer fra vind eller vann og støtten til vannkraftprodusentene og til vindkraftprodusentene per produsert kilowatt er nøyaktig den samme.

Vi bor i et land med fantastiske forutsetninger for å produsere og bruke klimavennlig elektrisitet fra vannkraft og vindkraft. Det er viktig for å nå klimamålene!