Bergeheia

Antall vindmøller: ca. 50
Effekt: 300 MW
Produksjon: 990 GWh
Tilsvarer forbruket til: ca. 60 000 husholdninger
Prosjektstatus: Melding sendt til NVE

Ren energi til innbyggerne i Sirdal og Lund

Prosjektet er lokalisert i fjellområdet sørvest for Tonstad, vest for Sirdalsvannet i kommunene Sirdal kommuner i Vest-Agder og Lund kommune i Rogaland. Området har svært gode forutsetninger for utvikling av vindkraft, med en gjennomsnittlig årsmiddelvind rundt ca. 8-8,5 m/s 120 m over bakken.

Eksisterende infrastruktur

Prosjektet vil relativt enkelt kunne tilknyttes det eksisterende kraftnettet i området og ligger nært et av Norges største vannkraftverk med magasin, Tonstad kraftverk. Vindkraft og vannkraft er teknisk sett en gunstig kombinasjon i lys av produksjonsmønster, og med tilknytning inn mot Ertsmyra sentralnettstasjon vil kraften fra Bergeheia vindpark bli distribuert til øvrige deler av Sør–Norge, en region med forventet økt kraftbehov.

Hovedatkomst vil være fra Lund kommune og Fv 3/985. En overordnet vurdering viser at det skal være mulig å transportere inn nødvendig utstyr uten altfor omfattende utbedringer av det offentlige vegnettet.

Mulighet for eksport

Tilknytningen inn mot Ertsmyra er også gunstig med tanke på nærhet til utenlandsforbindelser. Nærheten muliggjør eksport til blant annet Tyskland, der kraft fra Norge vil kunne erstatte kull, gass og kjernekraft.

Positive grunneiere

Norsk Vind Energi inngått avtale med alle grunneiere som blir direkte berørt av prosjektet. Det er også opprettet et grunneierlag, med et styre som skal jobbe sammen med oss for å ivareta grunneierens interesser gjennom planlegging og eventuell bygging av prosjektet.

Ivaretar naturmangfoldet

Offentlig tilgjengelig informasjon og eksisterende databaser over viktige naturtyper og rødlistearter indikerer at vindkraftverket kan realiseres uten store konflikter for naturmangfoldet. Avgrensingen av prosjektet er basert på mål om tilstrekkelig avstand til eksisterende bebyggelse slik at visuelle effekter av prosjektet bør kunne være akseptable samt at retningslinjene for støy og skyggekast skal kunne oppfylles.

I tillegg til de innledende kartlegginger av naturmangfoldet som er gjort, vil det også bli utført en omfattende konsekvensutredning som vil øke kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet i området vesentlig. Dette blir et viktig grunnlag for å vurdere om det bør gis konsesjon til vindkraft i dette området eller ikke.

Status

31. mai 2019:

29. april ble en merkedag da dette var dagen hvor de første turbinkomponentene ankom vindkraftverket. De første ukene med turbintransport har gått greit for seg, og denne uken kom man også i gang med transport av tårnseksjoner, via lekterfrakt fra Kaupaneset til Langholmen. Selve bladtransportene er planlagt startet opp ila neste uke.

En annen viktig milepæl neste uke blir oppstart turbininstallasjon på Skinansfjellet. Selve installasjonen vil foregå ved at en litt mindre kran løfter på plass turbintrafo (som skal stå plassert i bunnen av turbinen) og de nederste tårnseksjonene.Deretter følger den store 750t kranen på og fullfører installasjonen av tårn, samt nacelle, generator og rotor. Fortrinnsvis vil turbinleverandør montere rotoren (dvs. 3 stk vingeblad + nav) på bakken og løfte hele rotoren i ett løft. Der hvor dette ikke er mulig på grunn av nærliggende høyder e.l. vil ett og ett blad bli løftet av gangen.

For øvrig ble testkjøring gjennomført i Steinsland-området 24. april og nå som kabellegging i Gravdal også er ferdigstilt vil det bli gjennomført testkjøring på Gravdal 5. juni.

Bjerkreim trafostasjon er planlagt satt i drift ila et par uker så alt skal da være klart til å kunne ta imot kraftproduksjonen fra vindkraftverkene etter hvert som turbinene blir montert på løpende bånd det neste halve året. Juni blir med andre ord en svært spennende måned, og vi gleder oss til å snart kunne legge ut bilder av de første installerte turbinene!

Martin Westin

Lenker