Bergeheia

Antall vindmøller: ca. 50
Effekt: 300 MW
Produksjon: 990 GWh
Tilsvarer forbruket til: ca. 60 000 husholdninger
Prosjektstatus: Melding sendt til NVE

Ren energi til innbyggerne i Sirdal og Lund

Prosjektet er lokalisert i fjellområdet sørvest for Tonstad, vest for Sirdalsvannet i kommunene Sirdal kommuner i Vest-Agder og Lund kommune i Rogaland. Området har svært gode forutsetninger for utvikling av vindkraft, med en gjennomsnittlig årsmiddelvind rundt ca. 8-8,5 m/s 120 m over bakken.

Eksisterende infrastruktur

Prosjektet vil relativt enkelt kunne tilknyttes det eksisterende kraftnettet i området og ligger nært et av Norges største vannkraftverk med magasin, Tonstad kraftverk. Vindkraft og vannkraft er teknisk sett en gunstig kombinasjon i lys av produksjonsmønster, og med tilknytning inn mot Ertsmyra sentralnettstasjon vil kraften fra Bergeheia vindpark bli distribuert til øvrige deler av Sør–Norge, en region med forventet økt kraftbehov.

Hovedatkomst vil være fra Lund kommune og Fv 3/985. En overordnet vurdering viser at det skal være mulig å transportere inn nødvendig utstyr uten altfor omfattende utbedringer av det offentlige vegnettet.

Mulighet for eksport

Tilknytningen inn mot Ertsmyra er også gunstig med tanke på nærhet til utenlandsforbindelser. Nærheten muliggjør eksport til blant annet Tyskland, der kraft fra Norge vil kunne erstatte kull, gass og kjernekraft.

Positive grunneiere

Norsk Vind inngått avtale med alle grunneiere som blir direkte berørt av prosjektet. Det er også opprettet et grunneierlag, med et styre som skal jobbe sammen med oss for å ivareta grunneierens interesser gjennom planlegging og eventuell bygging av prosjektet.

Ivaretar naturmangfoldet

Offentlig tilgjengelig informasjon og eksisterende databaser over viktige naturtyper og rødlistearter indikerer at vindkraftverket kan realiseres uten store konflikter for naturmangfoldet. Avgrensingen av prosjektet er basert på mål om tilstrekkelig avstand til eksisterende bebyggelse slik at visuelle effekter av prosjektet bør kunne være akseptable samt at retningslinjene for støy og skyggekast skal kunne oppfylles.

I tillegg til de innledende kartlegginger av naturmangfoldet som er gjort, vil det også bli utført en omfattende konsekvensutredning som vil øke kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet i området vesentlig. Dette blir et viktig grunnlag for å vurdere om det bør gis konsesjon til vindkraft i dette området eller ikke.

Status

Martin Westin

Prosjektutvikler

Lenker