Bjerkreim vindkraftverk Søndre Klynge

Antall vindmøller: 70

Antall km veg: ca 45
Åpnes: 2020
Effekt: 294 MW
Produksjon: ca 1000 GWh (1 TWh)
Tilsvarer forbruket til: 55 000 husholdninger

Prosjektutvikler: Norsk Vind AS

Eierselskap: Luxcara
Bygge- og prosjektledelse: Norsk Vind AS

Driftsansvarlig: Norsk Vind AS

Bjerkreim Søndre Klynge består av tre separate vindkraftverk som grenser til hverandre, nemlig Eikeland-Steinsland, Gravdal og Skinansfjellet. Vindkraftverkene er lokalisert i Bjerkreim og Hå kommuner og vil, via en felles trafostasjon, tilknyttes Bjerkreim Transformatorstasjon.

Status

14. august 2020:

Alle turbiner er idriftsatt og demobilisering av mannskap og utstyr fra turbinleverandør er langt på vei gjennomført. Istandsettingsarbeider langs veier og fyllinger, samt etablerte massetak, vil pågå et stykke utover høsten før anleggsarbeidene kan formelt avsluttes.

Magnus Grinde

Prosjektleder / Fagansvarlig Civil

Lenker