Bjerkreim vindkraftverk Søndre Klynge

Antall vindturbiner: 70
I drift siden: 2020
Effekt: 301 MW
Årlig produksjon: ca 1070 GWh
Tilsvarer forbruket til: 60 000 husholdninger
Prosjektutvikler: Norsk Vind AS
Eierselskap:
 Norsk Vind Skinansfjellet AS & Bjerkreim Vind AS
Bygge- og prosjektledelse: Norsk Vind AS
Driftsansvarlig: Norsk Vind AS

Bjerkreim Søndre Klynge består av tre separate vindkraftverk som grenser til hverandre, nemlig Eikeland-Steinsland, Gravdal og Skinansfjellet. Vindkraftverkene er lokalisert i Bjerkreim og Hå kommuner og er, via en felles trafostasjon, tilknyttet Bjerkreim Transformatorstasjon.

Med en årligproduksjon på i overkant av 1TWh fornybar og ren energi, tilsvarendestrømforbruket til ca 60 000 husholdninger er vindkraftverkene et betydelig bidrag til det grønne skiftet. Norge har gjennom Parisavtalenforpliktet seg til å redusere sine klimautslipp med minst 50 prosent innen 2030sammenlignet med 1990-nivået hvor vindkraft vil være en del av løsningen for å nå målene.  

Facebook kjøper kraft fra Bjerkreim Søndre Klynge i 15 år

Teknologiselskapet Facebook har inngått avtale om å kjøpe kraftproduksjonen fra Bjerkreim Søndre Klynge de første 15 årene, for å forsyne sine europeiske datasentre med fornybar energi. Facebooks virksomhet er 100 % karbonnøytral.

Avtalen er mulig takket være Europas stadig mer integrerte energimarked, og spesielt Skandinavias Nord Pool-marked, som gir Facebook anledning til å kjøpe fornybar energi med opprinnelsesgarantier fra Norge og konsumere tilsvarende mengde kraft andresteder i Europa.

Mulighet for tur i området

Nye veger inn i området øker tilgjengeligheten og det forventes at området vil bli mye brukt til friluftslivsformål i årene fremover. Motorisert ferdsel på veiene er ikke tillatt, men det er etablert utfartsparkeringer ved både vestre og østreadkomstvei. Veinettverket vil gi fine muligheter for turgåing, sykling, riding, osv. Det gjøres oppmerksom på at beitedyr går fritt i store deler av området og vi ber derfor alle som tar seg en tur til området om vise hensyn og respektere allskilting.

Varsel for iskast
For å se varsel for iskast vennligst trykk på linken under:

https://www.vindenergi.no/is

Status

Torfinn Tuen

Driftssjef

Lenker