Bjerkreim Vindpark Søndre Klynge

Antall vindmøller: 70

Antall km veg: ca 45
Åpnes: 2019
Effekt: 294 MW
Produksjon: ca 1000 GWh (1 TWh)
Tilsvarer forbruket til: 55 000 husholdninger

Prosjektutvikler: Norsk Vind Energi AS

Eierselskap: Luxcara
Bygge- og prosjektledelse: Norsk Vind Energi AS

Driftsansvarlig: Norsk Vind Energi AS

Bjerkreim Søndre Klynge består av tre separate vindkraftverk som grenser til hverandre, nemlig Eikeland-Steinsland, Gravdal og Skinansfjellet. Vindkraftverkene er lokalisert i Bjerkreim og Hå kommuner og vil, via en felles trafostasjon, tilknyttes Bjerkreim Transformatorstasjon (under bygging).

De tre vindkraftverkene fikk konsesjon i 2009, som senere ble stadfestet av Olje- og energidepartementet i 2012. På det tidspunkt var det kun Skinansfjellet som var eid av Norsk Vind Energi. I 2016 kjøpte Norsk Vind Energi prosjektselskapene bak Eikeland-Steinsland og Gravdal for å sikre et tilstrekkelig volum til at Statnett skulle ta investeringsbeslutning på Bjerkreim Transformatorstasjon, noe som var en forutsetning for realiseringen av prosjektene.

Siden har prosjektene blitt videreutviklet og solgt til det tyske investeringsselskapet Luxcara GmbH, men Norsk Vind Energi vil stå for prosjektgjennomføringen.

Status

Fremdriften på anlegget er god og man er nå godt i gang med støpning av turbinfundamenter. Per 5. november er alle fundamenter på Skinansfjellet støpt, samt det første fundamentet på Eikeland-Steinsland, dvs. totalt 19 stk. Øvrige arbeider skrider også frem i henhold til plan og det er nå bygget ca 42 km med vei, noe som betyr at kun ca 3 km gjenstår. 44 stk kranoppstillingsplasser er også klare. Kablingsarbeidene på Skinansfjellet er nesten ferdig og man er  kommet langt på vei med kabelgrøftene på Eikeland-Steinsland.Trafostasjonen begynner å ta form med både vegger og tak på plass.

Det er fortsatt ikke tatt en endelig beslutning på ilandføringshavn for turbintransportene, men det er nå klart at det står mellom Sirevåg og Risavika. Uansett vil transportene ankomme vindkraftverkene via Brusand og man er nå igang med å planlegge nødvendig utbedringer av fylkesveien fra Brusand til Matningsdal.

Søndag 21. oktober ble det avholdt informasjonsmøte i gymsalen på Vikeså skule, med påfølgende busstur gjennom vindkraftanlegget. Det var veldig kjekt å se at det er så mange som er interessert i prosjektet. Totalt var det over 120 personer som var med på bussturene og fikk se litt av det arbeidet som er utført så langt. Dessverre var vi veldig uheldige med været ettersom tett tåke gjorde det umulig å se stort mer enn akkurat det som var langs ruta (dvs hovedveien gjennom anlegget, fra øst til vest). Vi håper og tror likevel at folk syntes det var spennende og nyttig.

Vi tar sikte på å gjennomføre et lignende arrangement rett før eller etter sommerferien neste år, hvor det da også vil ha blitt installert mange turbiner. Så får vi håpe på bedre sikt da slik at de besøkende får et bedre inntrykk av størrelsen på anlegget.

Magnus Grinde

Prosjektleder / Fagansvarlig Civil

Lenker