Bjerkreim Vindpark Søndre Klynge

Antall vindmøller: 70

Antall km veg: ca 45
Åpnes: 2019
Effekt: 294 MW
Produksjon: ca 1000 GWh (1 TWh)
Tilsvarer forbruket til: 55 000 husholdninger

Prosjektutvikler: Norsk Vind Energi AS

Eierselskap: Luxcara
Bygge- og prosjektledelse: Norsk Vind Energi AS

Driftsansvarlig: Norsk Vind Energi AS

Bjerkreim Søndre Klynge består av tre separate vindkraftverk som grenser til hverandre, nemlig Eikeland-Steinsland, Gravdal og Skinansfjellet. Vindkraftverkene er lokalisert i Bjerkreim og Hå kommuner og vil, via en felles trafostasjon, tilknyttes Bjerkreim Transformatorstasjon (under bygging).

De tre vindkraftverkene fikk konsesjon i 2009, som senere ble stadfestet av Olje- og energidepartementet i 2012. På det tidspunkt var det kun Skinansfjellet som var eid av Norsk Vind Energi. I 2016 kjøpte Norsk Vind Energi prosjektselskapene bak Eikeland-Steinsland og Gravdal for å sikre et tilstrekkelig volum til at Statnett skulle ta investeringsbeslutning på Bjerkreim Transformatorstasjon, noe som var en forutsetning for realiseringen av prosjektene.

Siden har prosjektene blitt videreutviklet og solgt til det tyske investeringsselskapet Luxcara GmbH, men Norsk Vind Energi vil stå for prosjektgjennomføringen.

Status

12.feb 2019:

Anleggsarbeidene skrider fremover og det gjenstår nå kun et par hunder meter med veibygging i Gravdalsområdet. Mye snø den siste tiden har skapt sine utfordringer, men også de øvrige arbeider som fundamentbygging, kabellegging og installasjon av elektriske anlegg i trafostasjonen følger planen. De fleste fundamentene på Skinansfjellet er allerede ferdigstilt og klare for turbinmontasje!

Siden nyttår har man dessuten påbegynt utbedringer av fylkesveien mellom Brusand og Skinansfjellet med tanke på forestående turbintransporter, men det er fortsatt ikke tatt en endelig beslutning på hvilken ilandføringshavn som skal benyttes. Turbinleverandøren Siemens Gamesa, som er ansvarlig for alle turbintransporter frem til vindkraftverket, er i tett dialog med Statens Vegvesen, politiet,havnemyndigheter, osv og forhåpentligvis blir det tatt en beslutning ila kort tid. I mellomtiden må vi dessverre konstatere at oppstartstidspunkt for turbintransportene blir noe forsinket. Hvor mye forsinkelse det kan bli snakk om og hvorvidt dette vil påvirke planlagt oppstart med turbinmontasje i midten av april gjenstår å se, men det jobbes for fullt med å få alle nødvendige tillatelser på plass med sikte på å unngå større forsinkelser. 58 stk vingeblader er allerede ankommet Risavika havn og ligger klare til å hentes så fort transportruten er fastsatt.

Den 23.januar ble det gjennomført testkjøring på Skinansfjellet for å sikre at veiene er fremkommelige og ihht designforutsetningene. Tilsvarende testkjøring er planlagt gjennomført i Eikelandsområdet i løpet av februar.

Magnus Grinde

Prosjektleder / Fagansvarlig Civil

Lenker