Bjerkreim Vindpark Søndre Klynge

Antall vindmøller: 70

Antall km veg: ca 45
Åpnes: 2019
Effekt: 294 MW
Produksjon: ca 1000 GWh (1 TWh)
Tilsvarer forbruket til: 55 000 husholdninger

Prosjektutvikler: Norsk Vind Energi AS

Eierselskap: Luxcara
Bygge- og prosjektledelse: Norsk Vind Energi AS

Driftsansvarlig: Norsk Vind Energi AS

Bjerkreim Søndre Klynge består av tre separate vindkraftverk som grenser til hverandre, nemlig Eikeland-Steinsland, Gravdal og Skinansfjellet. Vindkraftverkene er lokalisert i Bjerkreim og Hå kommuner og vil, via en felles trafostasjon, tilknyttes Bjerkreim Transformatorstasjon (under bygging).

De tre vindkraftverkene fikk konsesjon i 2009, som senere ble stadfestet av Olje- og energidepartementet i 2012. På det tidspunkt var det kun Skinansfjellet som var eid av Norsk Vind Energi. I 2016 kjøpte Norsk Vind Energi prosjektselskapene bak Eikeland-Steinsland og Gravdal for å sikre et tilstrekkelig volum til at Statnett skulle ta investeringsbeslutning på Bjerkreim Transformatorstasjon, noe som var en forutsetning for realiseringen av prosjektene.

Siden har prosjektene blitt videreutviklet og solgt til det tyske investeringsselskapet Luxcara GmbH, men Norsk Vind Energi vil stå for prosjektgjennomføringen.

Status

Byggingen av vindkraftverkene i Bjerkreim Søndre Klynge er i full gang og siden oppstart i november 2017 har det per oktober 2018 blitt bygget ca 39 km med ny veg samt 38 stk kranoppstillingsplasser. Kabler er lagt, og kabelgrøfter gjenfylt, på ca 14 km av veinettet. Arbeidene med vindkraftverkenes felles trafostasjon er også godt i gang, mens 6 turbinfundamenter er støpt.

Selv om man har kommet et godt stykke på vei, og følger planlagt fremdrift, er det fortsatt mye arbeid som skal foregå utover høsten for å sikre at alt er klart til å ta i mot de første turbintransportene ut på nyåret!

Søndag 21. oktober (kl 11 - 16) vil det bli arrangert et åpent informasjonsmøte i gymsalen på Vikeså skule hvor alle som har spørsmål omkring prosjektet, eller bare er nysgjerrige på arbeidene som pågår, er velkomne. 

Det vil i denne forbindelse også bli arrangert guida bussturer i vindkraftanlegget med avgang hhv kl 12 og kl 14. Siste frist for påmelding busstur er 15. oktober 2018 og må skje skriftlig til anna.louise@vind.no, tlf. 938 03 280. Påmeldingen må inneholde navn, telefon/epost, antall deltakere og ønsket tidspunkt for busstur.