Honna vindkraftverk

Antall vindmøller: ca. 60 - 80
Effekt: 400 MW
Produksjon: 1350 GWh
Tilsvarer forbruket til: ca. 80 000 husholdninger
Eierselskap:
Norsk Vind Energi AS
Prosjektstatus:
Melding sendt til NVE

Gode forutsetninger for ny vindpark i Sør-Norge

Honna vindkraftverk er lokalisert i fjellområdet rundt Honna transformatorstasjon i kommunene Åseral og Evje og Hornnes i Vest- og Aust-Agder Fylke. Området har svært gode forutsetninger for utvikling av vindkraft, med en forventet gjennomsnittlig årsmiddelvind rundt ca. 7,5-8,5 m/s 120 m over bakken.

Eksisterende infrastruktur

Minst like viktig er områdets nærhet til eksisterende infrastruktur. I 2018 ble Honna transformatorstasjon satt i drift. Stasjonen har i dag ledigkapasitet for innmating av ca. 150 MW ny produksjon samtidig som det er satt av plass til ytterligere transformatorer i stasjonen. Statnett er tydelig på at det i denne regionen er god kapasitet i sentralnettet for innmating av ny produksjon.
Som en del av utbyggingen av Honna transformatorstasjon ble det etablert en adkomstveg inn i området. Denne vil være egnet for transport av vindturbiner fra Fv 351 og inn i planområdet.

Positive grunneiere

Norsk Vind har inngått avtale med  grunneiere tilsvarende over 97 % av det areal som er meldt som planområde, og som blir direkte berørt av prosjektet. Det er også opprettet et grunneierlag, med et styre som skal jobbe sammen med oss for å ivareta grunneierens interesser gjennom planlegging og eventuell bygging av prosjektet.

Ivaretar naturmangfoldet

Offentlig tilgjengelig informasjon og eksisterende databaser over viktige naturtyper og rødlistearter indikerer at vindkraftverket kan realiseres uten store konflikter for naturmangfoldet.

Virkningene for friluftsliv er også vurdert å være moderate, inkludert visuelle. I tillegg til de innledende kartlegginger av naturmangfoldet som er gjort, vil det også bli utført en omfattende konsekvensutredning som vil øke kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet i området vesentlig. Dette blir et viktig grunnlag for å vurdere om det bør gis konsesjon til vindkraft i dette området eller ikke.

Status

4. august 2019:

Vindkraftverket begynner nå virkelig å ta form med 8 komplette turbiner, og ytterligere 18 påstartede tårn. Den 3.august ble den første turbinen satt i prøvedrift som betyr at de første kilowattimene fra anlegget nå har blitt levert inn på kraftnettet!

I midten av juli ble de siste turbinfundamentene ferdigstilt og aktivitetene utover høsten vil hovedsakelig være begrenset til transport, installasjon og idriftsettelse av vindturbiner.

Søndag 1. september arrangeres det åpen dag ifm installasjonsarbeidene. Oppmøte i gymsalen på Vikeså Skule kl 10, hvor det vil bli lett bevertning og gitt informasjon om utbyggingen. Deretter omvisning med buss;

Avganger 12.00 og 14.00.

Påmelding senest 29.august til olav@vind.no:,mob 98408023. Navn, telefon/epost og ønsket tidspunkt for busstur må oppgis. Endelig bekreftelse sendes til alle påmeldte.

Martin Westin

Lenker