Honna vindkraftverk

Antall vindmøller: ca. 60 - 80
Effekt: 400 MW
Produksjon: 1350 GWh
Tilsvarer forbruket til: ca. 80 000 husholdninger
Eierselskap:
Norsk Vind Energi AS
Prosjektstatus:
Melding sendt til NVE

Gode forutsetninger for ny vindpark i Sør-Norge

Honna vindkraftverk er lokalisert i fjellområdet rundt Honna transformatorstasjon i kommunene Åseral og Evje og Hornnes i Vest- og Aust-Agder Fylke. Området har svært gode forutsetninger for utvikling av vindkraft, med en forventet gjennomsnittlig årsmiddelvind rundt ca. 7,5-8,5 m/s 120 m over bakken.

Eksisterende infrastruktur

Minst like viktig er områdets nærhet til eksisterende infrastruktur. I 2018 ble Honna transformatorstasjon satt i drift. Stasjonen har i dag ledigkapasitet for innmating av ca. 150 MW ny produksjon samtidig som det er satt av plass til ytterligere transformatorer i stasjonen. Statnett er tydelig på at det i denne regionen er god kapasitet i sentralnettet for innmating av ny produksjon.
Som en del av utbyggingen av Honna transformatorstasjon ble det etablert en adkomstveg inn i området. Denne vil være egnet for transport av vindturbiner fra Fv 351 og inn i planområdet.

Positive grunneiere

Norsk Vind Energi inngått avtale med alle grunneiere som blir direkte berørt av prosjektet. Det er også opprettet et grunneierlag, med et styre som skal jobbe sammen med oss for å ivareta grunneierens interesser gjennom planlegging og eventuell bygging av prosjektet. 

Ivaretar naturmangfoldet

Offentlig tilgjengelig informasjon og eksisterende databaser over viktige naturtyper og rødlistearter indikerer at vindkraftverket kan realiseres uten store konflikter for naturmangfoldet.

Virkningene for friluftsliv er også vurdert å være moderate, inkludert visuelle. I tillegg til de innledende kartlegginger av naturmangfoldet som er gjort, vil det også bli utført en omfattende konsekvensutredning som vil øke kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet i området vesentlig. Dette blir et viktig grunnlag for å vurdere om det bør gis konsesjon til vindkraft i dette området eller ikke.

Status

31. mai 2019:

29. april ble en merkedag da dette var dagen hvor de første turbinkomponentene ankom vindkraftverket. De første ukene med turbintransport har gått greit for seg, og denne uken kom man også i gang med transport av tårnseksjoner, via lekterfrakt fra Kaupaneset til Langholmen. Selve bladtransportene er planlagt startet opp ila neste uke.

En annen viktig milepæl neste uke blir oppstart turbininstallasjon på Skinansfjellet. Selve installasjonen vil foregå ved at en litt mindre kran løfter på plass turbintrafo (som skal stå plassert i bunnen av turbinen) og de nederste tårnseksjonene.Deretter følger den store 750t kranen på og fullfører installasjonen av tårn, samt nacelle, generator og rotor. Fortrinnsvis vil turbinleverandør montere rotoren (dvs. 3 stk vingeblad + nav) på bakken og løfte hele rotoren i ett løft. Der hvor dette ikke er mulig på grunn av nærliggende høyder e.l. vil ett og ett blad bli løftet av gangen.

For øvrig ble testkjøring gjennomført i Steinsland-området 24. april og nå som kabellegging i Gravdal også er ferdigstilt vil det bli gjennomført testkjøring på Gravdal 5. juni.

Bjerkreim trafostasjon er planlagt satt i drift ila et par uker så alt skal da være klart til å kunne ta imot kraftproduksjonen fra vindkraftverkene etter hvert som turbinene blir montert på løpende bånd det neste halve året. Juni blir med andre ord en svært spennende måned, og vi gleder oss til å snart kunne legge ut bilder av de første installerte turbinene!

Martin Westin

Lenker