Måkaknuten vindkraftverk

Antall vindturbiner: 22
Ferdigstillelse:
2020
Effekt:
94,6 MW
Produksjon:
Cirka 330 Gwh.
Tilsvarer strømforbruket til:
Cirka 17.000 husholdninger
Eierskap
: ewz Måkaknuten Vind AS
Bygge- og prosjektledelse:
Norsk Vind AS
Driftsansvarlig:
Norsk Vind AS

Video

Måkaknuten vindpark er lokalisert i Bjerkreim og Gjesdal kommuner.

Anleggsarbeid på Måkaknuten vindpark ble iverksatt i begynnelsen av Mars 2019, kort tid etter at prosjektet fikk investor på plass. Anleggsarbeidene i 2019 består hovedsakelig av veibygging, anleggelse av oppstillingsplasser, fundamentarbeid og elektrisk arbeid.

Anleggsaktiviteten er planlagt og koordinert i samråd med grunneierne i den hensikt å hensynta deres respektive virksomhet. I dette prosjektet omhandler dette hovedsakelig å ivareta dyr på beite.

Vennligst se bilder under, samt prosjektstatus nederst.

Status

09/10/2020

Fullført arbeid:

  • Alle internveier og oppstillingsplasser er ferdigstilt.
  • Alle turbinfundamenter er ferdigstilt.
  • All kabelarbeid er ferdigstilt.
  • Måkaknuten transformatorstasjon er ferdigstilt og spenningssatt.
  • Kraftlinjen fra Måkaknuten transformatorstasjon til Bjerkreim transformatorstasjon er ferdigstilt og spenningssatt.
  • Turbintransporter fra Egersund havn til prosjektområdet er fullført.
  • Hovedinstallasjon av vindturbinene er fullført.

Pågående arbeid:

  • Idriftsettelse av vindturbinene er pågående. 16 av 22 vindturbiner er i drift (produserer elektrisitet).
  • Istandsettingsarbeid utføres kontinuerlig, og er forventet utført innen utgangen av 2020.
  • Måkaknuten vindkraftverk er planlagt å være i full drift ila november 2020.

Jan Volmut

Prosjektleder

Lenker