Makambako Vindpark, Tanzania

Antall vindmøller: 25
Åpnes: TBA
Effekt: 100 MW
Produksjon: 400 GWh
Tilsvarer forbruket til: 1 million husholdninger i Tanzania

Norsk vind Energi bidrar med erfaring og kunnskap
Norsk Vind Energis engasjement i Makambako Vindpark bunner i et ønske om å bidra til at Tanzania, ved hjelp av egne vindressurser, kan ta del i en overgang fra fossil energi til strømproduksjon fra nye fornybare energikilder.

Norsk Vindenergi ble i 2007 involvert som vindkraftkonsulent via Norplan i Tanzania. Vindparkområdet i Makambako ble opprinnelig identifisert og tilrettelagt av det lokale selskapet Sino Tan Renewable Energy. Selskapet ønsket en internasjonal erfaren partner og Norsk Vind Energi ble invitert til et samarbeid. I 2008 ble Joint Venture-selskapet formet.

Tanzania har rikelig med fornybare vindressurser og stedvis et robust kraftforsyningsnett, slik at forholdene ligger godt til rette for vindkraftproduksjon. Kombinasjonen av de fornybare energikildene vann og vind er optimal, ettersom vinden blåser mest i den perioden det er tørke, og vannreservoarene har vanligvis størst produksjonskapasitet i den perioden av året når det blåser minst.

Strøm til 1 million husholdninger
Tanzania har satt som klimapolitisk målsetning å snu energiforbruket fra 60 % fossilt og 40 % fornybart til 50-50 prosentfordeling innen år 2020. Makambako Vindpark har en anslått kapasitet på 100 MW og vil bidra til at klimamålet kan nås.

Vindparken vil basert på el-produksjonen i 2014 utgjøre tilsvarende hele 12 % av landets totale strømproduksjon, eller tilsvarende strømbehovet til om lag 1 million husholdninger.

Kraftig økning i energibehov
Med ny industri, og dermed et kraftig økende energibehov på 50 MW årlig, står landet likevel ovenfor store energiutfordringer. Kun 14 % av Tanzanias befolkning har i dag tilgang til elektrisitet. Tilgang på energi er som kjent avgjørende for all samfunnsutvikling, og i land som har sterk industriell vekst er det viktig at energien kommer fra fornybare energikilder. Nasjonale og lokale gevinster er ikke bare økt energisikkerhet, men også mulighet for bærekraftig industriell vekst.

Lokale partnere er en styrke
Energisektorens prosesser i Tanzania er relativt oversiktlige og systemene er sammenlignbare med det vi opplever i Norge. Gjennomføringen av prosjektet byr likevel på noen utfordringer grunnet geografiske avstander og kulturforskjeller. Det er en styrke og fordel med lokale samarbeidspartnere i utviklingen og gjennomføringen av utenlandske prosjekter.

Norsk Vind Energi AS arbeider under FN's prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet. Tanzania har gjennom flere tiår vært et hovedsamarbeidsland til Norge i Afrika. Afrika er videre definert som et hovedsatsingsområde for både Norges og FNs klimapanels fornybar -og klimastrategi.

Status

31. mai 2019:

29. april ble en merkedag da dette var dagen hvor de første turbinkomponentene ankom vindkraftverket. De første ukene med turbintransport har gått greit for seg, og denne uken kom man også i gang med transport av tårnseksjoner, via lekterfrakt fra Kaupaneset til Langholmen. Selve bladtransportene er planlagt startet opp ila neste uke.

En annen viktig milepæl neste uke blir oppstart turbininstallasjon på Skinansfjellet. Selve installasjonen vil foregå ved at en litt mindre kran løfter på plass turbintrafo (som skal stå plassert i bunnen av turbinen) og de nederste tårnseksjonene.Deretter følger den store 750t kranen på og fullfører installasjonen av tårn, samt nacelle, generator og rotor. Fortrinnsvis vil turbinleverandør montere rotoren (dvs. 3 stk vingeblad + nav) på bakken og løfte hele rotoren i ett løft. Der hvor dette ikke er mulig på grunn av nærliggende høyder e.l. vil ett og ett blad bli løftet av gangen.

For øvrig ble testkjøring gjennomført i Steinsland-området 24. april og nå som kabellegging i Gravdal også er ferdigstilt vil det bli gjennomført testkjøring på Gravdal 5. juni.

Bjerkreim trafostasjon er planlagt satt i drift ila et par uker så alt skal da være klart til å kunne ta imot kraftproduksjonen fra vindkraftverkene etter hvert som turbinene blir montert på løpende bånd det neste halve året. Juni blir med andre ord en svært spennende måned, og vi gleder oss til å snart kunne legge ut bilder av de første installerte turbinene!

No items found.

Lenker