Makambako vindkraftverk, Tanzania

Antall vindmøller: 25
Åpnes: TBA
Effekt: 100 MW
Produksjon: 400 GWh
Tilsvarer forbruket til: 1 million husholdninger i Tanzania

Norsk vind bidrar med erfaring og kunnskap

Norsk Vind sitt engasjement i Makambako Vindpark bunner i et ønske om å bidra til at Tanzania, ved hjelp av egne vindressurser, kan ta del i en overgang fra fossil energi til strømproduksjon fra nye fornybare energikilder.

Norsk Vind ble i 2007 involvert som vindkraftkonsulent via Norplan i Tanzania. Vindparkområdet i Makambako ble opprinnelig identifisert og tilrettelagt av det lokale selskapet Sino Tan Renewable Energy. Selskapet ønsket en internasjonal erfaren partner og Norsk Vind ble invitert til et samarbeid. I 2008 ble Joint Venture-selskapet formet.

Tanzania har rikelig med fornybare vindressurser og stedvis et robust kraftforsyningsnett, slik at forholdene ligger godt til rette for vindkraftproduksjon. Kombinasjonen av de fornybare energikildene vann og vind er optimal, ettersom vinden blåser mest i den perioden det er tørke, og vannreservoarene har vanligvis størst produksjonskapasitet i den perioden av året når det blåser minst.

Strøm til 1 million husholdninger

Tanzania har satt som klimapolitisk målsetning å snu energiforbruket fra 60 % fossilt og 40 % fornybart til 50-50 prosentfordeling innen år 2020. Makambako Vindpark har en anslått kapasitet på 100 MW og vil bidra til at klimamålet kan nås.

Vindparken vil basert på el-produksjonen i 2014 utgjøre tilsvarende hele 12 % av landets totale strømproduksjon, eller tilsvarende strømbehovet til om lag 1 million husholdninger.

Kraftig økning i energibehov

Med ny industri, og dermed et kraftig økende energibehov på 50 MW årlig, står landet likevel ovenfor store energiutfordringer. Kun 14 % av Tanzanias befolkning har i dag tilgang til elektrisitet. Tilgang på energi er som kjent avgjørende for all samfunnsutvikling, og i land som har sterk industriell vekst er det viktig at energien kommer fra fornybare energikilder. Nasjonale og lokale gevinster er ikke bare økt energisikkerhet, men også mulighet for bærekraftig industriell vekst.

Lokale partnere er en styrke

Energisektorens prosesser i Tanzania er relativt oversiktlige og systemene er sammenlignbare med det vi opplever i Norge. Gjennomføringen av prosjektet byr likevel på noen utfordringer grunnet geografiske avstander og kulturforskjeller. Det er en styrke og fordel med lokale samarbeidspartnere i utviklingen og gjennomføringen av utenlandske prosjekter.

Norsk Vind AS arbeider under FN's prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet. Tanzania har gjennom flere tiår vært et hovedsamarbeidsland til Norge i Afrika. Afrika er videre definert som et hovedsatsingsområde for både Norges og FNs klimapanels fornybar -og klimastrategi.

Status

No items found.

Lenker