Vind og miljø

Hvordan tar man vare på både klima, biologisk mangfold og friluftsliv når man bygger en vindpark? Det er fullt mulig – og vi har gjort det!

Fra skepsis til begeistring

Vindmøllene ruver i landskapet. Noen synes det er vakkert og majestetisk – andre er bekymret for støy og inngripen i naturen. For oss er det viktig å ta vare på både klima, biologisk mangfold og friluftsliv. Mange kommuner og lokalsamfunn har erfart at det går an å bygge vindparker som bidrar positivt til nærmiljøet.

Sus
Det er helt riktig at vindmøllene – i tillegg til å produsere fornybar kraft – lager lyd.

Susen varierer med vindstyrke og -retning. Myndighetene har satt strenge grenseverdier for hva som er akseptabel vindsus. Disse verdiene kan ikke overstiges, verken overfor naboer, grunneiere eller andre berørte. Også skyggene vindmøllene kaster, er det strenge regler for.

Vi støtter regelverket, og bygger vindparker som tilfredsstiller myndighetenes krav.

Klimakutt
Både FNs klimapanel og FNs miljøvernprogram dokumenterer at vindkraft har best klimakutt-effekt av alle fornybare og fossile måter å lage elektrisitet på.

Da er hele livsløpet til en vindpark tatt med i vurderingen: utslipp i forbindelse med produksjon av mølletårn og vinger, transport og bygging av vindparkene, inkludert nedmontering og fjerning av møllene, og tildekking av fundamentoverflate med stedegen jord og plantemateriale etter endt konsesjonsperiode. Les mer om dette i en rapport fra FNs miljøvernprogram.

Vinner av FNs miljøvernpris, Lester Brown og hans forskerteam, har konkludert med at vindkraft, på land og til havs, vil utgjøre en sentral bærebjelke i et fremtidig fornybarbasert energisystem – i samspill med vann, sol og andre fornybarløsninger.

Brown er grunnleggeren av de uavhengige forskningsmiljøene World Watch Institute og Washington Policy Institute, og avsenderen av boken Plan B. Les boken her.

Se video
Dr. Lester Brown om Høg-Jæren vindpark under åpningen:

 

Tidligere leder av FNs klimapanel Rajendra Pachauri om vindkraft og Høg-Jæren vindpark under den offisielle åpningen:

 


Biologisk mangfold
Det biologiske mangfoldet i våre vindparker skal ivaretas – og om mulig styrkes.

Høg-Jæren vindpark var den første storskala vindparken i Rogaland – og Norsk Vind sin aller første realiserte vindpark. Her er sårbar fauna og fugl årlig registrert, både fire år før og etter byggingen. Resultatet dokumenterer at sårbare fuglearter som sanglerke, steinskvett, en rekke vadefuglarter, samt sårbar kystlynghei har tilpasset seg særdeles godt til vindparken.

Registreringen av fugl er gjennomført av den anerkjente ornitologen og professoren;  Torgrim Breihagen. Han ble utnevnt til oppgaven av Fylkesmannen i Rogalands miljøvernavdeling.

Etter anbefaling fra Breihagen og Rogaland fylkeskommune, har vi etablert mer enn 20 ulike biodammer med naturlige vannspeil i terrenget for å ivareta og styrke artsmangfoldet i vindparken. Dette har forbedret områdene hvor fuglene finner mat, og har gitt vadefugl-artene utvidet område å hekke i.

Vårt mål er at det biologiske mangfoldet i alle vindparker ivaretas på samme gode måte.

Friluftsliv
En vindpark kan generere økt aktivitet og styrket friluftsliv i området.

Etter at Høg-Jæren vindpark ble etablert, har interessen for å bruke området økt. Her nytes aktiviteter som fiske, turgåing og sykling. Vindparken brukes også som treningsområde for idrettsorganisasjoner. Veiene som ble etablert under oppføringen av vindparken, gjør det enkelt å gå tur her med barnevogn og små barn.

Siden etableringen av vindparken, har Varhaug Idrettslag arrangert det årlige friidrettsløpet for både eliteklassen, ungdom og barn.

I tillegg kommer nå en helt ny gruppe brukere av området: tilreisende økoturister, studenter og skoleklasser som ønsker å lære om vindkraft, og miljøorganisasjoner på befaring og omvisning. Natur & Ungdom valgte for eksempel å arrangere sin landsleir i vindparken.

Driftsbygningen ved inngangen til området er designet av det prisbelønte arkitektkontoret Helen & Hard, og glir godt inn i terrenget. Bygget er laget av miljøvennlige resirkulerbare materialer og taket er gresskledd med varierte naturstedlige arter.

Hvordan fungerer teknologien?

Interessert i å vite mer om vindkraft? Vindportalen er en informasjonsside som skal gi besøkende et innblikk og innsyn i vindkraftbransjen.

vindportalen